Top >Development and Evaluation of Cancer Prevention Strategies in Japan >Research Group Members >Research group member(as of July 2021)

Development and Evaluation of Cancer Prevention Strategies in Japan

Research group member(as of July 2021)

Research group member (as of July 2021)

Research group member:
Manami Inoue [principal investigator], Sarah Krull Abe, Norie Sawada, Shiori Tanaka (National Cancer Center); Takashi Kimura (Hokkaido University); Yumi Sugawara (Tohoku University); Tetsuya Mizoue (National Center for Global Health and Medicine); Shuhei Nomura (The University of Tokyo); Hidemi Takimoto (National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition); Hidemi Ito, Keitaro Matsuo (Aichi Cancer Center); Yingsong Lin (Aichi Medical University); Keiko Wada (Gifu University); Tetsuhisa Kitamura (Osaka University); Ritsu Sakata (Radiation Effects Research Foundation); Keitaro Tanaka (Saga University)

Past members: Hadrien Charvat, Akihisa Hidaka, Mayo Hirabayashi, Motoki Iwasaki, Yuri Kitamura, Nagisa Mori, Michihiro Muto, Chisato Nagata, Mariko Naito, Tomio Nakayama, Yoshikazu Nishino, Atsuko Sadakane, Eiko Saito, Shizuka Sasazuki, Taichi Shimazu, Hiroyuki Shimizu, Kemmyo Sugiyama, Hidekazu Suzuki, Akiko Tamakoshi, Yoshitaka Tsubono, Ichiro Tsuji, Shoichiro Tsugane, Mai Utada, Kenji Wakai, Yoko Yamagiwa, Taiki Yamaji

Top Page