Top >Development and Evaluation of Cancer Prevention Strategies in Japan >Research Group Members >Research group members (as of August 2018)

Development and Evaluation of Cancer Prevention Strategies in Japan

Research group members (as of August 2018)

Research group member (as of August 2018):

Manami Inoue [principal investigator], Motoki Iwasaki, Michihiro Muto, Eiko Saito, Norie Sawada, Taichi Shimazu, Shoichiro Tsugane, Taiki Yamaji, Hadrien Charvat [until 2017], Tetsuya Otani [until 2006], Shizuka Sasazuki [until 2017] (National Cancer Center, Tokyo); Akiko Tamakoshi [until 2018] (Hokkaido University, Sapporo); Yumi Sugawara, Ichiro Tsuji, Yoshikazu Nishino [until 2006], Yoshitaka Tsubono [until 2003] (Tohoku University, Sendai); Tetsuya Mizoue (National Center for Global Health and Medicine, Tokyo); Shuhei Nomura (The University of Tokyo, Tokyo); Hidekazu Suzuki (Keio University, Tokyo); Hidemi Ito, Keitaro Matsuo, Isao Oze (Aichi Cancer Center, Nagoya); Kenji Wakai [until 2017] (Nagoya University, Nagoya); Yingsong Lin (Aichi Medical University, Aichi); Chisato Nagata, Keiko Wada (Gifu University, Gifu); Yuri Kitamura (Osaka University, Osaka); Tomio Nakayama [until 2017] (Osaka International Cancer Institute, Osaka), Mariko Naito (Hiroshima University, Hiroshima), Kotaro Ozasa, Atsuko Sadakane, Mai Utada, (Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima); Keitaro Tanaka (Saga University, Saga).

Top Page